Om Verksamheten

Per Ahlenius tar ansvar för, och har stor erfarenhet av, hela eller delar av processen för ansökan till Mark- och miljödomstolen rörande ’tillstånd till vattenverksamhet’ enligt Miljöbalken kapitel 11. Allt från samråd i tidigt skede, via upprättande av ansökningshandlingar inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till att som ombud företräda verksamhetsutövaren i domstolen.

Per Ahlenius genomför också anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen.

Aktuella arbeten kan vara, bland annat:

  • Ny bro över vattendrag
  • Omgrävning av vattendrag
  • Anläggning av kajer och hamnar
  • Schakt eller fyllning i vatten, till exempel erosionsskydd
  • Ombildning eller ”dödande” av dikningsföretag.

Aktuella konsulttjänster kan vara, bland annat:

  • Projektledarstöd i tillståndsfrågor
  • Granskning av ansökningshandlingar
  • Upprättande av ansökan
  • Upprättande av teknisk beskrivning till ansökan
  • Ombud i Mark- och miljödomstolen (enklare mål)

Per Ahlenius Vattenkonsult AB har ett nära samarbete med Dämningsverket AB. Företaget utför beräkning av dimensionerande vattennivåer och vattenhastigheter och har stor kompetens och erfarenhet. Företaget använder främst den hydrauliska modelleringsprogramvaran HEC-RAS. Denna programvara används i Sverige och i hela världen och representerar standarden inom hydraulisk modellering av vattendrag. För kontakt se sidan ”Länkar”.