Referensuppdrag

Större tekniska beskrivningar till ansökan, se nederst.

Årtal nedan, då uppdraget påbörjades.

Egen verksamhet

2022 LMR Byggnads AB. Ny brygga med mera vid Västerfjärden, Norrtälje kommun. Anmälan vattenverksamhet.

2021 Kunggården-Brunnlid samfällighetsförening. Bro över Säveån i Horla, Vårgårda kommun. Framtagande av ansökan för tillstånd till vattenverk-samhet, i alla delar från samråd till ombud i domstolen.

2021 Snebro Gård AB. Dämning av bäck för bildande av sjö, Nykvarns kommun. Kommunikation med Länsstyrelsen m a p föreläggande. Framtagande av ansökan för tillstånd till vattenverksamhet, i alla delar från samråd till ombud i domstolen.

2021 Privatperson. Omgrävning av bäck med säkring av slänter mot skred i Saltkällan, Munkedals kommun. Anmälan vattenverksamhet.

2020 Trafikverket, underkonsult Sweco. Byte av bro över Himleån, 2 km väster Varberg. Ansökan vattenverksamhet med samråd och miljökonsekvensbeskrivning

2020 Trafikverket, underkonsult Sweco. Byte av bro över Himleån, 2 km väster Varberg. Ansökan vattenverksamhet med samråd och miljökonsekvensbeskrivning.

2020 Lidköpings kommun. Nedläggning av dikningsföretag i Vinninga. Specialiststöd till kommunen.

2019 Skövde kommun. Anmälan om vattenverksamhet, exploatering av industriområde. Specialiststöd och genomförande av anmälan.

2019 Trafikverket, underkonsult Atkins. Tynningöleden, Stockholms län. Ombyggnad färjelägen. Projektledarstöd och anmälan vattenverksamhet.

2018 Trafikverket, underkonsult Tyréns. Rivning av befintlig och bygge av ny bro över Tunaån på väg 70, Borlänge kommun. Projektledarstöd, upprättande av ansökan och biträdande ombud i domstolen.

2017 Lia samhälles vägsamfällighet. Ny bro över Högvadsån i Lia på enskild väg, Falkenbergs kommun. Framtagande av ansökan i alla delar från samråd till ombud i domstolen. (4½ månaders handläggningstid på domstolen!)

Urval av uppdrag på Sweco

2017 Skövde kommun. Omprövning och nedläggning av dikningsföretag. Upprättande av ansökan och ombud i domstolen.

2016 Trafikverket. Bro över Forsån väg 68 vid Fors, Avesta kommun. Överföring av vattenrättsligt ansvar. Upprättande av ansökan och ombud i domstolen.

2016 Trafikverket. Ny bro över Indalsälven i Lit, Östersund. Upprättande av ansökan tillstånd till vattenverksamhet och biträdande ombud i domstolen.

2016 Trafikverket. Ny bro över Stjärnsundsån, väg 764, Hedemora kommun. Projektledarstöd tillstånd till vattenverksamhet. Ombud i domstolen.

2015 Trafikverket. Ny väg 160 söder Varekil, Orust kommun. Natura 2000. Ansökan tillstånd till vattenverksamhet. Projektledarstöd under förhandling i domstolen.

2014 Trafikverket. Väg 288 Alunda-Gimo, Östhammars kommun. Två broar över Kilbyån, flera dikningsföretag. Ansökan tillstånd till vattenverksamhet. Ombud i domstolen och projektledarstöd.

Urval av uppdrag på Vectura

2013 Trafikverket Region Stockholm. Skurubron, ny bro och ombyggnad av befintlig bro. Väg 222 Nacka kommun. Projektledarstöd tillstånd till vattenverksamhet.

2012 Trafikverket Region Syd. Bro över Helge å, väg 1944, Hässleholms kommun. Bortspolad bro. Ombud i domstolen och upprättande av ansökan.

2011 Trafikverket. Ramavtal 2011-2015. Projektledarstöd vattenverksamhet, ett flertal objekt, bland annat bro över Sundsvallsfjärden och Skurubron.

2011 Vägverket Region Mitt. Ny väg E4, Sundsvall, ansökan till Miljödomstolen. Bro över Sundsvallsfjärden samt bro över Ljungan. Projektledarstöd tillstånd till vattenverksamhet.

2011 Trafikverket Region Mitt. Broar över Lillälven och flottningskanalen till Kaplanstjärnen i Torsång, Borlänge kommun. Ombud i domstolen och projektledarstöd tillstånd till vattenverksamhet.

2010 Norrköpings kommun. Järnvägsbro, GC-bro samt massutskiftning på Kardonbanken, Motala Ström, i Norrköping. Ombud i domstolen och upprättande av ansökningar, två stycken.

Större tekniska beskrivningar till ansökan om vattenverksamhet.

2017 Göteborgs stad, Utbyggnad av broar och stödmurar i Säveån i Gamlestaden, 12 objekt. Teknisk beskrivning till ansökan om vattenverksamhet

2015 Trafikverket. ”Getingmidjan” Stockholm. Utbyte av järnvägsbroar, ny kaj med mera. Teknisk beskrivning till ansökan om vattenverksamhet.

2015 Halmstads kommun. Ny bro, damm, utfyllnader med mera i Halmstads hamn. Teknisk beskrivning till ansökan om vattenverksamhet.