Tillståndsprocessen

Lagar

Tillståndsprövning av vattenverksamhet styrs i första hand av miljöbalken kapitel 11 (SFS 1998:808) och lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ”restvattenlagen” (SFS 1998:812). Begreppet vattenverksamhet definieras i § 3 miljöbalkens 11.e kapitel.

I förordning om vattenverksamhet m.m. (SFS 1998:1388) anges i § 19 vilka vattenverksamheter som kan anmälas till länsstyrelsen istället för att prövas av domstol.

Förberedande projektering

Verksamhetsutövaren måste inledningsvis klargöra vilka arbeten som är aktuella och hur dessa berör vatten.

Beslut om tillståndsprövning

Verksamhetsutövaren avgör om och hur verksamheten ska tillståndsprövas.

Ansökan Mark- och miljödomstolen

Samråd

Samråd genomförs med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda.

Samråd kan komma att utföras i två delar. Först en undersökning huruvida verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Därefter kan ett avgränsningssamråd genomföras där verksamheten beskrivs mer detaljerad. Vid enklare ansökningar kan ofta de två samråden slås ihop.

Teknisk beskrivning

Föreslagna arbeten beskrivs på sådant sätt att domstolen kan bedöma påverkan på enskilda och allmänna intressen samt föreskriva villkor i domen.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Innehållet i MKB:n föreskrivs i MB 6 kap 7 §. Samråd med länsstyrelsen bör ske. I det fall länsstyrelsen har beslutat att verksamheten inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan kan en ”liten MKB” upprättas. Den ska dock alltid innehålla de väsentliga miljöeffekter som verksamheten kan förväntas ge.

Ansökan

MB 22 kap 1 § föreskriver vad en ansökan ska innehålla. MKB och Teknisk beskrivning är bilagor.

Domstolen / Dom

Domstolen gör en juridisk granskning av ansökan, annonserar och skickar därefter ut ansökan för yttranden som verksamhetsutövaren får möjlighet att besvara. Huvudförhandling genomförs i närhet till objektet varefter domstolen meddelar dom.


Anmälan Länsstyrelsen

Samråd

Samråd genomförs med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda.

Anmälan

Anmälan innehåller i princip samma uppgifter som en ansökan men kan redovisas enklare, bland annat:

  • Beskrivning av verksamheten
  • Påverkan på miljön
  • Förslag till skyddsåtgärder

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen beslutar om skyddsåtgärder.

Civilrättsliga frågor

Civilrättsliga frågor, t ex ersättning intrång, måste lösas innan anmälan görs.

Utöver anmälan kan erfordras dispenser:

  • Strandskydd
  • Naturreservat
  • Natura 2000
  • Biotopskydd
  • M fl

Ansökan om dispens görs oftast hos länsstyrelsen innan anmälan.